Verslag ALV 13 juni 2016

Laat onderaan je reactie achter!

Op 13 juni was de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Altijd goed om even terug te kijken op het voorgaande jaar. En nog belangrijker: vooruit kijken naar het komend jaar. Tijdens de ALV wordt ook altijd de Thomas Bos Bokaal en de Jan van Schie schaal uitgereikt.

Van de Voorzitter

“Seizoenen komen en gaan en zo is ook dit jaar weer een verenigingsjaar voorbij gevlogen. In zo’n jaar gebeuren zowel mooie als minder goede zaken. […]

Mooi nieuws is dat de vereniging groeit en bloeit. DKIJV is de laatste jaren uitgegroeid tot een vereniging waar prestaties en plezier hand in hand gaan. Voor de leden is er een jaarrond trainingsaanbod in de verschillende disciplines en op de verschillende niveau’s. […] Naast alle sportieve activiteiten wordt het verenigingsgevoel gevoed door de sociale activiteiten zoals de koffie en chocomel na de training, maar ook borrels met nieuwjaar en voor de vrijwilligers. […]

Helaas gebeuren er ook altijd minder leuke dingen in het jaar. Zo heeft er een inbraak in het clubhuis plaatsgevonden. […] Binnen de vereniging zijn er handige leden die geholpen hebben alles zo snel mogelijk weer te herstellen.[…]

Graag wil ik ook stilstaan bij het verlies van een tweetal van onze leden. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Simon Smit en Jan van Schie, beide jarenlang betrokken leden van DKIJV. De herinneringen aan hen zullen blijven voortbestaan.” – Winand de Fraiture, Jaarverslag 2018-2019

Cijfers

We hebben momenteel 451 leden waarvan 77 er afgelopen jaar bij zijn gekomen. De gemiddelde leeftijd is 31 jaar. Ten tijden van de ALV waren er 369 Langebaanschaatsers, 13 shorttrackers en 60 inline-skaters. We draaien de vereniging met maar liefst 119 vrijwilligers. Ook financieel hebben we een goed jaar gedraaid met een positief resultaat van €735,89.

Trainingsfaciliteiten

Voor het inline-skaten wordt gebruik gemaakt van twee locaties, te weten Nootdorp en Rijswijk. DKIJV is reeds een aantal jaar in gesprek met de gemeente Delft over het mogelijk realiseren van een ‘eigen’ inline-skate baan met een clubhuis binnen de gemeentegrenzen van Delft. Gedurende 2018-2019 heeft DKIJV haar input (wensen) gegeven aan de gemeente Delft ten behoeve van de (sport)investeringsagenda Delft. […]Onduidelijk is op welke termijn de gemeente Delft haar investeringsagenda meer zal concretiseren.

Voor de discipline shorttrack blijven de trainingsfaciliteiten beperkt waardoor deze opkomende discipline alleen aan de jeugd kan worden aangeboden. Met het gewest Zuid-Holland is regelmatig overleg over de trainingsmogelijkheden en de veiligheidsaspecten van deze schaatsdiscipline.

De langebaan trainingen worden gehouden op de Uithof. In het algemeen voldoen de geboden trainingsfaciliteiten goed. Aandachtspunt is de bezetting van het jeugdschaats-uur welke behoorlijk druk is. Discipline van trainers en rijders is belangrijk om de veiligheid te blijven borgen op het drukke trainingsuur. Ook hier is volle aandacht voor en is er afstemming met het gewest Zuid-Holland.”

Nieuw administratiesysteem

DKIJV gebruikt voor haar financiële en ledenadministratie het systeem ClubWebWare. Dit systeem zal vanaf de zomer 2019 niet meer ondersteund worden. Een projectgroep heeft onderzoek gedaan naar alternatieve mogelijkheden en heeft het systeem All United geselecteerd. Momenteel vindt de conversie naar het nieuwe systeem plaats. Naar verwachting
zal eind juni/juli het nieuwe systeem ‘live’ gaan. Met de oplevering van het nieuwe administratiesysteem zal ook weer een stap gezet worden op het gebied van de privacy wetgeving.

Bestuurssamenstelling

De bestuursperiode van onze penningmeester Henk Polinder liep helaas dit jaar af en hij heeft besloten zicht niet opnieuw verkiesbaar te stellen. We danken Henk voor het werk in de afgelopen bestuursperiode. Hij heeft onder andere veel werk verricht om het nieuwe administratiesysteem werkend te krijgen. Lammert Meinders neemt het stokje van hem over. Hij is helaas niet aanwezig op de vergadering, maar zal zich nog voorstellen via een stukje op de website.

Daarnaast is tijdens de ALV van 13 juni besloten dat Robert de Jonge wordt herbenoemd als algemeen bestuurslid. Dit onder voorwaarde dat bij tegenkandidaten zijn herbenoeming wordt teruggedraaid en alsnog een verkiezing zal plaatsvinden. Er is namelijk per abuis vergeten om de verkiezing algemeen bestuurslid te agenderen. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld, dus inmiddels is het officieel. We zijn blij dat Robert zich de komende jaren weer wil inzetten voor DKIJV.

De commissies

Er wordt veel werk verzet door alle commissies. Ieder jaar worden er Wedstrijden, kampen en activiteiten georganiseerd. We bedanken iedereen weer heel erg voor zijn of haar inzet.

“Naast alle trainingen worden er ook verschillende activiteiten georganiseerd om het verenigingsgevoel te stimuleren. Veel van deze activiteiten zijn inmiddels vaste traditie binnen DKIJV. Het trainingskamp naar Erfurt voor de ANCO wedstrijdgroep, het juniorenkamp in het najaar (samen met andere verenigingen), het fietskamp in september en het jeugdkamp ter afsluiting van het schaatsseizoen zijn inmiddels een vast item op de agenda.

Daarnaast kennen we natuurlijk de clubkampioenschappen voor de verschillende disciplines waar een mooie strijd tussen de leden wordt geleverd. Bij het shorttrack is DKIJV nog te klein om een eigen wedstrijd te organiseren en wordt hiervoor aangesloten bij het clubkampioenschap van HVHW. En omdat het niet altijd alleen maar gaat om sportieve prestaties organiseert DKIJV ook diverse borrels. Met dit seizoen als hoogtepunt de nieuwjaarsborrel. Deze werd georganiseerd op de locatie bij ANCO. De interessante rondleiding bij ANCO heeft zeker bijgedragen aan het succes van deze borrel.”

Als deze activiteiten zijn niet mogelijk zijn de inzet van vrijwilligers.

Vrijwilligers gezocht

Er is altijd vraag naar vrijwilligers. Er is nu voornamelijk een tekort bij de Inline-skate Commissie, de Shorttrack Commissie en ten tijden van het verslag ook bij de Communicatie Commissie. Die laatste is inmiddels vervuld door Martin Dias d’Ullois. Daarnaast is er vraag naar iemand met ICT ervaring die kan ondersteunen met de website.

Ook is er blijvend vraag naar Juryleden die kunnen helpen tijdens wedstrijden en er is een tekort aan inline-skate trainers. Bij de andere disciplines is er ook vraag naar trainers. Heb je interesse? stuur dan een mail naar tc@dkijv.nl. DKIJV betaalt de cursus!

Veiligheid

Bij het inline-skaten blijft veiligheid een belangrijk aandachtspunt. Het is druk op de baan en daarom is er aan het begin van het seizoen tegenwoordig altijd een EHBO-training. “Het meest kwetsbare punt qua veiligheid is het rondje in de polder. Inmiddels is het meefietsen met deze groep een hit onder de ouders (2019) en dankzij de bakfiets van Serge fietsen er altijd 1 of meerdere ouders mee.” Naast veilig, ook erg gezellig.

Ook bij het Shorttacken is er aandacht voor veiligheid. “Hoog op de agenda blijft staan de baanveiligheid en in het bijzonder de nieuwe baanbescherming voor De Uithof.”

“Met de groei (van alle verenigingen) zijn de jeugdschaatsuren erg vol. Samen met de Baancommissie wordt er naar uitbreidingsmogelijkheden gezocht. Voor het nieuwe ‘jeugdschaats uur voor gevorderde’ op woensdag zal nog meer gepromoot worden.”

Bijzondere momenten

Tijdens de ALV worden altijd de Thomas Bos Bokaal uitgereikt. Voor de Thomas Bosbokaal worden ieder jaar rijders en rijdsters geselecteerd die bijzondere prestaties hebben neergezet, zichzelf dit seizoen goed verbeterd hebben en rijders en rijdsters die een voorbeeld voor anderen zijn. Dit jaar was Veerle van Koppen de gelukkige vanwege haar bijzondere prestatie op het NK voor junioren.

Ook de Jan van Schie Schaal heeft weer een pechvogel bereikt. Jan vergat ooit zijn schaatsen toen hij naar de Weissensee ging. De eerste ontvanger -Jesse Nijkamp- vergat tijdens een trainingskamp zijn voorderailleur en schakelde met zijn hand. Martijn Ras was de tweede die hem ontving. Hij zakte tijdens de eerste Zwedenreis door ijs. Dit jaar heeft Frits Houtman hem ontvangen omdat hij vanwege een nare val na jaren lang training geven net voor de geplande datum moest stoppen. We wensen hem een goed herstel toe.

Ook is er vanaf dit jaar een tegeltje voor leden die 50 jaar bij de vereniging zitten. Rein is de eerste die er een ontving tijdens de ALV. We vroegen hem zijn ervaring met ons te delen. Die kun je hier lezen. Althans; deel 1, want 50 jaar DKIJVer zijn vang je niet zomaar in een paar zinnen.


Laat een reactie achter